Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η PROGRESSO διαθέτει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε ποια Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας αφορούν την επιχείρησή σας και ποια είναι τα οφέλη πιστοποίησης και εφαρμογής αυτών.

 • ISO 9001 – Διασφάλιση ποιότητας
 • ISO 22000 (HACCP) – Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων
 • ISO 14001 – Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001 – Διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • ΕΛΟΤ 1435 – Υπηρεσίες επικοινωνίας
 • ISO 27001 – Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
 • ISO 13485 – Συστήματα διαχείρισης Παραγωγής / Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
 • AGRO 2.1-2.2. – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή
 • ΕΛΟΤ 1429 – Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα
 • Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων
 • Σήμανση CE

Η επιχείρησή σας μπορεί αξιοποιήσει την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών μας, επιλέγοντας να εφαρμόσει με παραγωγικό τρόπο τα συστήματα ποιότητας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να σας δείξουμε πως θα βελτιώσετε και θα αναπτύξετε την επιχείρησή σας μέσα από τα παραπάνω συστήματα διαχείρισης ποιότητας.