Περιόδος Υποβολής: 31/10/2016 έως 30/11/2016.

 

Δικαιούχοι:

 • Νέοι κάτω των 41 ετών, οι οποίοι ενισχύονται για την είσοδό τους στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη εγκατάστασή τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Μη επιλέξιμοι:

 • παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο
 • εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • υποψήφιοι με σύζυγο εγγεγραμμένο/η ως επαγγελματία αγρότη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 

Oροι και προϋποθέσεις:

 • Νέοι κάτω των 41 ετών, για την είσοδό τους στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη εγκατάστασή τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ελάχιστης διάρκειας υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη∙
 • Να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν εντός περιόδου 36 μηνών
 • Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται για τον δικαιούχο το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
 • Οι αρχηγοί (φυσικά πρόσωπα ή διαχειριστές νομικών προσώπων) δεν πρέπει να έχουν ασκήσει κατά τη τελευταία 5ετία γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα
 • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000,00€ με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης τις 100.000,00€. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ το έτος 2016
 • Οι αρχηγοί πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)

 

Κριτήρια βαθμολόγησης:

 • συνάφεια τίτλου σπουδών
 • συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως ενδεικτικά από κοινού εγκατάσταση δύο ή περισσότερων νέων γεωργών σε νομικό πρόσωπο, συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών)
 • ετήσιο ατομικό εισόδημα <7.500,00€, οικογενειακό <20.000,00€
 • χρόνος ανεργίας >12μηνου, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 18μηνου
 • πληθυσμός δημοτικής/τοπικής κοινότητας μόνιμης κατοικίας
 • χαρακτηρισμός περιοχής μόνιμης κατοικίας (ορεινή/μειονεκτική, κανονική)
 • ποσοστό ιδιόκτητης γης στην υφιστάμενη κατάσταση
 • παραγωγική κατεύθυνση στην υφιστάμενη κατάσταση (φυτική, ζωική, μελισσοκομία)
 • επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας βάσει δεικτών στην υφιστάμενη κατάσταση
 • παραγωγική κατεύθυνση στην μελλοντική κατάσταση (φυτική, ζωική, μελισσοκομία)
 • συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας (βιολογική παραγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση) στην μελλοντική κατάσταση

 

Προϋπολογισμός: 17.000 – 22.000 €

–       Αρχική ενίσχυση: 17.000,00€

–       Μόνιμος κάτοικος ορεινής ή μειονεκτικής περιοχής: +2.500,00€

–       Κατεύθυνση εκμετάλλευσης Ζωικής Παραγωγής: +2.500,00€

 

Υποχρεώσεις:

 • Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας σταθερό.
 • Να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη με κύρια ασφάλιση Ο.Γ.Α.
 • Να διατηρήσει ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα τη γεωργική (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01), στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Να εκπληρώσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην ατομική απόφαση ένταξης.
 • Να λάβει βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης ένταξης.
 • Να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κάθε έτος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, διατηρώντας τα επίπεδα δυναμικότητας της εκμετάλλευσης βάσει των δεικτών τυπικής απόδοσης της Πρόσκλησης.
 • Να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.