Ημερομηνία έναρξης: 1ος κύκλος ως 20/02/2017

 

Καθεστώτα:

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους
 • Μεταποίηση, Ξενοδοχεία 3* και άνω κλπ.

 

Είδη ενίσχυσης:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • χρηματοδοτικά εργαλεία
 • σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 • ταχεία αδειοδότηση
 • δάνεια (καθεστώς 6)
 • Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • – 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • – 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • – 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • – 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • – 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ, περιβάλλων χώρος
 • Αγορά παγιών από μονάδα που έκλεισε (εξοπλισμός < 7 ετών)
 • Μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός μεταφορικά μέσα εντός της μονάδος
 • Leasing μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά τεχνογνωσίας κατοχυρωμένηκαι μη τεχνικών γνώσεων
 • Συστήμα ποιότητας, λογισμικό και οργάνωσης
 • Ενίσχυση με βάση το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες εκκίνησης
 • Δαπάνες καινοτομίας: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες οργανωτικής καινοτομίας
 • Cluster καινοτομίας: στοιχεία ενεργητικού, ενίσχυση λειτουργίας: συντονισμός, προβολή, κατάρτιση, workshops, δικτύωση
 • Αναβάθμιση επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
 • Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ: μόνο πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό
 • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ: για ιδία χρήση
 • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

 

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

 

Ποσοστό ενίσχυσης (μέγιστα):

 • Μικρές επιχειρσεις 55%
 • Μεσαίες 45%
 • Μεγάλη 35%