Αναμένεται: 1ο Τετράμηνο 2017

 

 • Δίκτυα επιχειρήσεων με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας

 

Βασικοί στόχοι:

 • Ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.
 • Άναπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών και σύνταξη τεχνικών φακέλων και προδιαγραφών.
 • Πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών
 • Ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος
 • Προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014)
 • Προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

 

Δικαιούχοι:

 • Ομάδες τουλάχιστον 5 υφιστάμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU), όπως θα ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος.
 • Σε κάθε συνεργατικό σχήμα μπορεί να συμμετέχει και μία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα.

 

Προϋπολογισμός: 1.000.000 € ‐ 4.000.000 €

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50%

 

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραμμών παραγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού & εργαστηριακού εξοπλισμού εφόσον συνδέεται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Στοχευμένες κτιριακές παρεμβάσεις, εφόσον συνδέονται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών και κανονισμών, πιστοποίηση .
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών.
 • Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών των επιχειρήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, στοχευμένες ενέργειες προώθησης – επέκτασης σε νέες αγορές, κλπ.).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης νέων τεχνικών marketing, καθώς και συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης).
 • Εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κοινού επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Εκπαίδευση Προσωπικού σε κοινά πεδία ενδιαφέροντο
 • Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων