Αναμένεται: 1o εξάμηνο 2017

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β ́ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2016 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2016.

 

Προϋπολογισμός:  15.000 έως 200.000€

 

Ποσοστό Επιδότησης: 40% (+10% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

 

  Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο όριο  
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90% Μεταφορικό μέσο επαγγελματικής χρήσης ως 15.000 ευρώ

Μηχανές και έπιπλα γραφείου ως 10% της κατηγορίας

3 Άϋλες δαπάνες 100% και ως 100.000 ευρώ

ως 5000 ευρώ για σύστημα πιστοποίησης

ως 5000 ευρώ για έντυπο υλικό

ως 5000 ευρώ για εταιρική ταυτότητα

ως 5000 ευρώ για διαφήμιση

ως 2500 ευρώ ιστοσελίδα

ως 5000 ευρώ σε Social Media

ως 2500 ευρώ για παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

4 Μισθολογικό κόστος (υφιστάμενο και νέο προσωπικό) 40% και ως 24000 ευρώ (12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ) και ως 2 ΕΜΕ οχι συγγενή ως 2ου βαθμού

Πρόληψη μόνο από ΟΑΕΔ

 

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες:  οι επιλέξιμες δραστηριότητες δεν εξαντλούνται μόνο στις παρακάτω

 • Δραστηριότητες μεταποίησης
 • Κατασκευές κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Μεταφορικές
 • Ανάπτυξη, υποστήριξη λογισμικού και τεχνολογιών πληροφορικής
 • Υπηρεσίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών
 • Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί και λοιποί μηχανικοί
 • Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • Σχολές χορού, μουσικής
 • Ιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, διαγωνιστικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, ψυχολόγου, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι.

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων