Αναμένεται: 1ο Τετράμηνο 2017

 • Ιδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.
 • Απευθύνεται σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Βασικοί στόχοι:

 • Χρηματοδότηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Αξιοποίηση επιχειρηματικής ικανότητας και δεινότητας έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών
 • Μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προ‐συνταξιοδότησης (45 ετών και άνω), οι οποίες όμως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

 

Δικαιούχοι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή
 • Διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν

 

Προϋπολογισμός: 15.000 € ‐ 60.000 €

Ποσοστό Επιδότησης: 65%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • μηχανήματα, εξοπλισμός
 • διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • αποσβέσεις παγίων
 • αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
 • λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, θέρμανση, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
 • ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία/ εταίρων
 • Η/Υ και λογισμικά
 • δαπάνες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας
 • διαφήμιση, προβολή
 • πρόσληψη προσωπικού για νέες θέσεις

 

Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα εντάσσονται στον τομέα της μεταποίησης.

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων