Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης

 

 • Επιδότηση: 100% ως 24 μήνες

 

 • Όρια Προϋπολογισμού: 15.000€ ως 60.000€

 

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. (δεν είναι επιλέξιμοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δεν θεωρείται εμπορική δραστ. αν τα ακαθάριστα έσοδα εκ’ αυτής είναι μεγαλύτερα από το 25% των συνολικών εσόδων.
 • Να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
 • Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
 • Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
 • Επιρέπονται συνεργασίες δικαιούχων εφόσον ιδρύσουν Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
 • Επιδοτούνται μόνο δραστηριότητες σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (όχι συστέγαση ή κατοικία)

 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται 1ο Εξάμηνο 2017

 

 • Περιγραφή επιλέξιμων δαπανών:
  Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο όριο  
1 Λειτουργικά (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση κ.α.) 60% Ενοίκιο: όχι από συγγενή ως 2ου βαθμού

 

2 Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σεμινάρια κλπ.) 8%
3 Προβολή, δικτύωση, εκθέσεις 15% Ιστοσελίδα < 2000 ευρώ

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες ραδιοτηλεοπτικών σποτ και διαφημίσεων

4 Αποσβέσεις παγίων 30%
5 Εξοπλισμός – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% Διαμόρφωση χώρου < 5000 ευρώ

Όχι αγορά εξοπλισμού για εκμίσθωση

Μεταφορικό μέσο επαγγελματικής χρήσης

6 Αναλώσιμα, Α ύλες 15%
7 Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία/ εταίρων 30%
8 Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις 24000 ευρώ Όχι συγγενή ως 2ου βαθμού

Πρόληψη μόνο από ΟΑΕΔ

9 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης τίτλου πνευματικής ιδιοκτησίας 20%

 

Το άθροισμα των δαπανών 4 και 5 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 50% του προϋπολογισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

 • Επιλέξιμες δραστηριότητες:

οι επιλέξιμες δραστηριότητες δεν εξαντλούνται μόνο στις παρακάτω

 • Δραστηριότητες μεταποίησης
 • Συλλογή, επεξεργασία, διάθεση απορριμμάτων
 • Κατασκευές κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Μεταφορικές
 • Ανάπτυξη, υποστήριξη λογισμικού και τεχνολογιών πληροφορικής
 • Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές
 • Επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί και λοιποί μηχανικοί
 • Διαφημιστές – γραφίστες
 • Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • Σχολές χορού, μουσικής κ.α.
 • Ιατροί, φυσιοθεραπευτές, διαγωνιστικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, ψυχολόγου, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι.
 • Καλλιτεχνικές υπηρεσίες

 

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων