4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

 

Δικαιούχοι:

 • Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση της οποίας το οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 8.000 € (standard output)

 

Αναμένονται: 1ο Εξάμηνο 2017

 

Προϋπολογισμός: ως 500.000 €

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50%.

70% για:

– νέοι γεωργοί ως 5 ετών

– σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια

– σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα

– σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αγορά γης (έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης, ως 15% για εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

 

Μη επιλέξιμες επενδύσεις:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης
 • Πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης

 

 

4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

 

Δικαιούχοι:

 • Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

Αναμένονται: 1ο Εξάμηνο 2017

 

Προϋπολογισμός: ως 150.000 €

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50% με εξοικονόμηση > 20%, 45% με εξοικονόμηση < 20%

Επιπλέον 20% για:

– νέοι γεωργοί ως 5 ετών

– σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια

– σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα

– σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
 • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

 

 

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις:

 • Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Η χρήση ΑΠΕ αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες της εκμετάλλευσης ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Αναμένονται: 1ο Εξάμηνο 2017

 

Προϋπολογισμός: ως 150.000 € (200.000 € για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων)

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50%.

70% για:

– νέοι γεωργοί ως 5 ετών

– σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια

– σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα

– σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

 

Κριτήρια επιλογής:

 • Θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση και ανάλογα με την κατηγορία
 • Χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων