Περιόδος Υποβολής: Αναμένεται 1ο εξάμηνου 2017

 

Δικαιούχοι:

  • Φυσικά πρόσωπα που (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές).

 

Oροι και προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
  • Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000 € έως 7.999€ .
  • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
  • Μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)
  • Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι οι δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 –20 (νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006

 

Προϋπολογισμός: 14.000 € ανά δικαιούχο – 100% επιδότηση

  • 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης
  • 2η δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου