ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης
 • μισθωτοί(πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
 • υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

 

 • Επιδότηση: 100% ως 24 μήνες

5000 έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.

έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

 

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 1. Εισοδηματικά κριτήρια
  • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
  • Για την κατηγορία Β, ότι ισχύει για την κατηγορία Α καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

 

 1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους),
 2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).
 3. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχουσε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
 4. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματίακατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Επιδοτούνται μόνο δραστηριότητες σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (όχι συστέγαση ή κατοικία) και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα)
 6. Να διαθέτουν (από την ημέρα ένταξης) ή να ξεκινήσουν δραστηριότητες μόνο στους επιλέξιμους ΚΑΔ, να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 7. Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017
 8. Κάθε ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
 9. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης

 

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

 

 • Περιγραφή επιλέξιμων δαπανών: (από την ημερ. έκδοσης του προσωρινού καταλογου δικαιούχων)
Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο  
Λειτουργικά (ενοίκια, ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση κ.α.) 60% Ενοίκιο: όχι από συγγενή ως 2ου βαθμού

 

Αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σεμινάρια κλπ.) 20% Νομική και λογιστική < 2000 ευρώ αθροιστικά
Προβολή, δικτύωση, εκθέσεις 10% Ιστοσελίδα < 2000 ευρώ

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες ραδιοτηλεοπτικών σποτ και διαφημίσεων

Αναλώσιμα, Α ύλες 15%
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία/ εταίρων 30%
Μισθολογικό κόστος 12000 ευρώ Όχι συγγενή ως 2ου βαθμού

Πρόληψη μόνο από ΟΑΕΔ

Αποσβέσεις παγίων 20% ΕΚΤ
Εξοπλισμός – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% Διαμόρφωση χώρου < 5000 ευρώ

Όχι αγορά εξοπλισμού για εκμίσθωση

Μεταφορικό μέσο επαγγελματικής χρήσης

 

 • Επιλέξιμες δραστηριότητες: οι επιλέξιμες δραστηριότητες δεν εξαντλούνται μόνο στις παρακάτω
 • Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης
 • Κατασκευή επίπλων
 • Συλλογή, επεξεργασία, διάθεση απορριμμάτων
 • Κατασκευές κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού
 • Συνεργεία
 • Μεταφορικές
 • Ανάπτυξη, υποστήριξη λογισμικού και τεχνολογιών πληροφορικής
 • Επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μεσιτικά γραφεία
 • Δικηγόροι
 • Λογιστές
 • Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί και λοιποί μηχανικοί
 • Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • Μεταφράσεις
 • Κτηνίατροι
 • Ταξιδιωτικά πρακτορεία – Tour operators
 • Υπηρεσίες καθαρισμού
 • Φροντιστήρια – εκπαίδευση (αθλητική, γενική, χορού, μουσικής, ξένων γλωσσών, πληροφορικής κ.α.)
 • Ιατροί, φυσιοθεραπευτές, διαγωνιστικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, ψυχολόγου, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι.
 • Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Καλλιτεχνικές υπηρεσίες
 • Εκμετάλλευση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων – Γυμναστήρια, παιδότοποι
 • Επισκευής κοσμημάτων, συντήρησης μουσικών οργάνων