Δικαιούχοι:

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

 1. Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού.
 2. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

 Αναμένονται: Φθινόπωρο 2017

 Προϋπολογισμός: ως 500.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αγορά γης (έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης, ως 15% για εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις)
 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης 
πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

  

Ποσοστό Επιδότησης:

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –

ΘΡΑΚΗ &

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔ.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ &

ΚΡΗΤΗ

Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί  το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν  επαρκή επαγγελματικά  προσόντα ή β)  είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων  Γεωργών την τελευταία 5ετία.  

80%

 

70%

60%

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο  των περιοχών  

85%

 

60%

60%

 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

75%

 

60%

60%

Γεωργοί σε περιοχές που  αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά

μειονεκτήματα

 

75%

 

50%

50%

Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές

75%

 

50%

50%

 

Μη επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης
 • Πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Project Manager

6947443329