Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: έως 30/06/2018

 

Δικαιούχοι:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Στην δράση μπορούν να υπαχθούν και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, εφόσον δεν έχουν υλοποιήσεις το επενδυτικό τους σχέδιο

 

Προϋπολογισμός – Επιδότηση: 

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
  • ύψος δανείου: €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
  • διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού
  • ύψος δανείου: €10.000 έως €800.000
  • διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης

Επιτόκιο: Παρέχεται  50% του δανείου είναι άτοκο

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 • αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων
 • μισθοδοσίες προσωπικού
 • λειτουργικά κόστη
 • εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • κάλυψη αναγκών επενδυτικού σχεδίου
 • εξοπλισμός