Υποβολή αιτήσεων: 27/2/2019 – 9/05/2019

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

 

Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου κατ’ ελάχιστο:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδου λιανικού εμπορίου
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστάσης
  • 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)
 • Να μην εντάσσονται σε δίκτυο franchise

Προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης:50%

Διάρκεια υλοποίησης:24 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες: (επιλέξιμες μετά την 19/12/2018)

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • εξοικόνομηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής
 • Μεταφορικά μέσα:
  • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.