Ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: 13/3/2019 – 14/6/2019 ώρα 14:00

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στην στήριξη της επιχειρηµατικότητας, στους τοµείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τοµείς:

 • Αγροδιατροφή
 • ∆οµικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισµός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Δικαιούχοι:

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση:Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες:Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες:Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 

Προϋπολογισμός:100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ

(για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η απόδειξη εξασφάλισης του 60% της ιδίας συμμετοχής με ιδίους πόρους ή/και δάνειο)

Ποσοστό Επιδότησης: 45%

Διάρκεια υλοποίησης:  24 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: (επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενίσχυσης)

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 15.000 ευρώ
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • επαγγελματικής χρήσης
 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
 • Λογισμικά
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
 • E-shop Έως 4.000 ευρώ
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό