Ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: 12/03/2019 ώρα 13:00 έως 14/06/2019 ώρα 15:00

 

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος

 

Προϋπολογισμός:30.000 ευρώ και 100.000 ευρώ

(για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η απόδειξη εξασφάλισης του 60% της ιδίας συμμετοχής με ιδίους πόρους ή/και δάνειο)

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50%

 

Διάρκεια υλοποίησης:  18 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: (επιλέξιμες μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενίσχυσης)

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 15.000 ευρώ
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • επαγγελματικής χρήσης
 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
 • Λογισμικά
 • Λογισμικό
 • Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
 • E-shop Έως 4.000 ευρώ
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό
 • Υπηρεσίες Συμβούλων έως 4.000 ευρώ
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση