22/2/2021 – 24/03/2021 αναμένονται στο 1ο εξάμηνο 2022

 

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες, και Νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Κλάδοι:
  • Μεταποίηση
  • Παροχή υπηρεσιών
  • Χονδρικό εμπόριο
  • Λιανικό εμπόριο (περιορισμένα)
 • Στόχοι επενδύσεων:
  • Βελτίωση παραγωγικότητας
  • Αύξηση δυναμικότητας
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Ενεργειακή αναβάθμιση και πράσινη μετάβαση
  • Δικτύωση επιχειρήσεων

Ποσοστό Επιδότησης: ως 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες: (επιλέξιμες μετά την 18/03/2020) 

 • Εξοπλισμός
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Λογισμικό
 • Κτιριακή αναβάθμιση
 • Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δράσεις προβολής και marketing

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ενδεικτικές και θα εξειδικεύονται σε κάθε πρόσκληση

 Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.