Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: 9/3/2022 – 18/4/2022

 

Δικαιούχοι της Δράσης:

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

 

Επιδότηση:

  • Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ      (0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώ)
  • Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ      (έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ)

επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
  • να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022