Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022

Δικαιούχοι της Δράσης:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος
 • Μεταποίηση και εμπορία ΜΗ γεωργικού προϊόντος

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Οχήματα εντός του χώρου της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες αγοράς γης εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Όρια προϋπολογισμού: για Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000 ως 7.500.000 ευρώ

 Επιδότηση: Μικρές 55%,   Μεσαίες   55%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) ή
 • Μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 • μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Α ́ ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας
 • η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 • εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα

 Διαδικασία αξιολόγησης: οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.