Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι παρακάτω δραστηριότητες:

  • Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • Αλιεία
  • Υδατοκαλλιέργεια
  • Δραστηριότητες προετοιμασίας γεωργικών προϊόντων για την 1η πώληση

Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές, Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
  • Έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Κατά την περίοδο 01.2021-31.12.2021 απασχολούσαν από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Διαθέτουν εφόσον απαιτείται άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.
  • Δεν έχουν λάβει άνω των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) επιχορήγηση που υπάγεται στο De-minimis

Ποσά επιδότησης