ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

 

 Ποσοστό ενίσχυση:

 • ως 70%

Επιδοτούνται:

 • Υφιστάμενες και νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις
 • Μεταποίηση
 • Υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (Logistics)

Είδη ενίσχυσης:

 • επιχορήγηση
 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, περιβάλλων χώρος
 • Αγορά παγιών από μονάδα που έκλεισε
 • Μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας
 • Leasing μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά τεχνογνωσίας κατοχυρωμένη και μη τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα ποιότητας, λογισμικό και οργάνωσης
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.