Περίοδος Υποβολών: 3ο τρίμηνο 2023 έως εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Η έγκαιρη προετοιμασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την εν λόγω πρόσκληση.

 

Δικαιούχοι:

Απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικονομίας (πλην του τουρισμού) από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
  • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Προβολή/Προώθηση
  • Συμμετοχή σε Εκθέσεις
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
  • Μισθολογικό Κόστος
  • Έμμεσες Δαπάνες

Ποσοστό ενίσχυσης:

 • Ποσοστό επιχορήγησης 50%

Όρια προϋπολογισμού:

 • Μεταποίηση 30.000€ έως 400.000€
 • Εμπόριο- Παροχή Υπηρεσιών 15.000€ έως 100.000€

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.