Δικαιούχοι: Απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜμΕ, οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης:
α) έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

Περίοδος Υποβολών: Από 22-04-2024 έως 06-06-2024.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Συγκριτική αξιολόγηση

Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Ορυχεία και Λατομεία, επιχειρήσεις στον κλάδο της Μεταποίησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
o Δαπάνες εξοπλισμού οι οποίες οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά
20% σε σχέση με την μέση ετήσια κατανάλωση των τελευταίων 5 ετών
o Παροχής υπηρεσιών ( Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, της Έκθεση
Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων(βεβαιώσεων)
συμβατότητας του εξοπλισμού με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τη
λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου)

Ποσοστό ενίσχυσης:

• Ποσοστό επιχορήγησης 100%


Όρια προϋπολογισμού: Από 50.000€ έως 1.000.000 €

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.