Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον χρήσεις. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Περίοδος Υποβολών: Από 22/1/2024 έως 22/5/2024

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Συγκριτική αξιολόγηση

Επιλέξιμες Δραστηριότητες: επιχειρήσεις στον κλάδο της Μεταποίησης και Ορυχεία
και Λατομεία.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
o Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
o Κτήρια, Γήπεδα,Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
o Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
o Προβολή/Προώθηση & Δικτύωσης
o Έμμεσες δαπάνες
o Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
o Παροχής υπηρεσιών

Ποσοστό επιδότησης: έως 45%

Χρηματοδοτείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).

Όρια προϋπολογισμού: από 60.000 ως 400.000 €

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.